ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ชาติตระการ
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างฯ (พ.ศ. 2552-2555)
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ปรับปรุง1
      แผนการดำเนินงานปี 2558
      ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาฯ
      ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
      ประกาศงบรับ-จ่ายจริงปี 2553
      การติดตาม และ การประเมินผล
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อบัญญัติ อบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกตาดลม
      น้ำตกนาจาน
      น้ำตกตาดกกค้อ
      สถานที่สำคัญ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

                 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
เปรียบเทียบตามสัดส่วนรายได้ – รายจ่ายตามแผนงาน  3  ปีย้อนหลัง

               

รายการ

ประมาณการ

ปี 2546

(จำนวนเงิน/บาท)

ประมาณการ

ปี 2547

(จำนวนเงิน/บาท)

ประมาณการ

ปี 2548

(จำนวนเงิน/บาท)

เปรียบเทียบ    ผลงานระยะ 3 ปีย้อนหลัง

รายได้

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง

2. รายได้ที่ได้รับจากการจัดสรร

3. รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายจ่ายตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารทั่วไป

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4. แผนงานการศึกษา

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

6. แผนงานสาธารณสุข

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8. แผนงานเคหะและชุมชน

9. แผนงานการเกษตร

10. แผนงานการพาณิชย์

9. แผนงานงบกลาง

 

 

65,852

2,241,737

-

2,555,123

268,524

 

1,802,680

0

35,000

163,400

0

28,000

135,000

2,433,352

0

0

107,499

 

73,891

2,757,667

-

2,555,123

49,800

 

2,129,880

0

10,000

132,500

0

0

195,000

2,818,160

0

0

120,000

 

425,400

4,157,700

-

3,776,400

91,500

 

3,587,370

78,000

242,000

472,470

186,000

50,000

763,400

896,900

174,000

0

275,460

 

 

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

0

เพิ่มขึ้น

ลดลง

 

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

0

เพิ่มขึ้น

                ผลการวิเคราะห์  ปรากฏว่ารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากเดิมทุกประเภท  ยกเว้น
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด ลดลง สืบเนื่องจากมีการปฏิบัติงานที่รัดกุมชัดเจนมากขึ้น  ดังนั้นรายได้ประเภทเบ็ดเตล็ด เช่นค่าปรับต่าง ๆ อาจลดลงตามสภาพความเป็นจริง  ส่วนแผนงานรายจ่าย มีการปฏิบัติงานตามแผนงานครอบคลุมทุกด้าน ยกเว้นแผนงานในด้านการพาณิชย์  ซึ่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม และศักยภาพ  รวมถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ อบต. เองด้วย ในภาพรวมปัจจุบัน จึงถือได้ว่า อบต. ชาติตระการมีการจัดทำแผนงาน อย่างครอบคลุมและครบถ้วนทุกด้าน  และมีการนำแผนไปใช้ในทางปฏิบัติตรงตามความต้องการของประชาชนมาก ขึ้นกว่าปีก่อน ๆ

           เปรียบเทียบแผนงานกับผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจริง ปี 2548

ลำ

ที่

แผนงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาตำบลปี 2548

จำนวน

โครงการ

งบประมาณ

ตามแผนงาน

จำนวน     โครงการที่

ปฏิบัติจริง

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติฯ

ปี 2548

คิดเป็น     ร้อยละของ

แผนงาน

คิดเป็น

ร้อยละของ

งบประมาณ

1.

2.

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

14 โครงการ

6 โครงการ

2 โครงการ

 

13 โครงการ

 

5 โครงการ

 

9 โครงการ

 

9 โครงการ

 

 6 โครงการ

 

3 โครงการ

 

1,865,306
2,495,000
350,000

105,000

 

966,850
1,368,540

838,000

84,000

11
3
0

8

5
9

9

2

3

1,725,400
*484,000
*0

550,000

105,000
1,633,850

1,368,540

*55,000

228,000

78.57
50
0

61.54

100
100

33.33

100

92.50
19.40
0

95.65

100
168.99

100

6.56

271.43

 

รวม

67

8,647,690

50

6,149,990

74.63

71.11

    การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ในเชิงคุณภาพ ท้องถิ่นสามารถใช้แผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จ ริง  ภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณที่มีอยู่
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  อันดับที่  1  ประมาณการไว้  6  โครงการ  งบประมาณ
2.50 ล้านบาท  สามารถดำเนินการได้จริง 3 โครงการ งบประมาณ 0.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.40 ของประมาณการ (* เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคไม่ได้ตั้งงบป ระมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2548  แต่เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 3.0 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ประมาณการไว้) จึงถือได้ว่ามีการดำเนินโครงการได้ตรงตามแผนงานที่วางไว้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  อันดับที่  2  ประมาณการไว้  14  โครงการ  งบประมาณ 1.87
ล้านบาท  สามารถดำเนินการได้จริง 11 โครงการ งบประมาณ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของประมาณการ แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำแผนงานโครงการใกล้เคียงความเป็นจริง ตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่จริง
 2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ในเชิงคุณภาพ ท้องถิ่นสามารถใช้แผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จ ริง  ภายใต้ขีดจำกัดด้านงบประมาณที่มีอยู่
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  อันดับที่  1  ประมาณการไว้  6  โครงการ  งบประมาณ
2.50 ล้านบาท  สามารถดำเนินการได้จริง 3 โครงการ งบประมาณ 0.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.40 ของประมาณการ (* เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภคไม่ได้ตั้งงบป ระมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2548  แต่เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 3.0 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ประมาณการไว้) จึงถือได้ว่ามีการดำเนินโครงการได้ตรงตามแผนงานที่วางไว้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม  อันดับที่  2  ประมาณการไว้  14  โครงการ  งบประมาณ 1.87
ล้านบาท  สามารถดำเนินการได้จริง 11 โครงการ งบประมาณ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของประมาณการ แสดงให้เห็นว่ามีการจัดทำแผนงานโครงการใกล้เคียงความเป็นจริง ตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่จริง

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ตำบลชาติตระการ  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5526-8018 แฟกซ์:   Email :
info@chattrakan.go.th
Copyright 2011.chattrakan.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design