ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ชาติตระการ
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      แผนดำเนินงานปี 59
      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
      ผด.5
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559
      ผด.5
      ผด.2
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างฯ (พ.ศ. 2552-2555)
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ปรับปรุง1
      แผนการดำเนินงานปี 2558
      ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาฯ
      ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
      ประกาศงบรับ-จ่ายจริงปี 2553
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกตาดลม
      น้ำตกนาจาน
      น้ำตกตาดกกค้อ
      สถานที่สำคัญ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ] 
      

 

 

  

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

 

----------------------------

                          ตามประกาศสอบราคาซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   ลงวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕และเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  ๑ /๒๕๕๕   ลงวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๕   เพื่อซื้อรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  จำนวน    คัน   งบประมาณอนุมัติและราคากลาง    ๑,๒๐๐,๐๐๐.-    บาท    (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)   นั้น

 

                    เนื่องด้วยข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศและร ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อผิด คือ ข้อความว่า “ข้อ ๑.๒๐ ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดตัวรถยนต์ย่านความถี่  VHF กำลังส่งไม่น้อยกว่า  ๒๕  วัตต์    เครื่อง” ทำให้คุณสมบัติทั่วไปของรถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ไม่ตรงกับประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ คลื่นความถี่  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๔   หมวด    หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสาร   ข้อ  ๑๒   การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  (๕) สถานีเคลื่อนที่ (Mobile  Station)  ใช้กำลังส่งไม่เกิน  ๑๐ วัตต์  (W)  สำหรับสถานีวิทยุคมนาคมของเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   จึงประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว

 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  ๒๓   เดือน  เมษายน  ..  ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

นายบุญนำ     โคกน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ

   ทำรายการเมื่อ: 24-เมย.-12at 09:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [ 18/10/2560 16:04:20 ]
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.ชาติตระการ   [ 21/8/2560 17:36:46 ]
โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงาน   [ 21/8/2560 17:35:17 ]
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาเปอะ   [ 19/7/2560 16:27:45 ]
โครงการสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโคกผักหวาน   [ 19/7/2560 16:25:20 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพึง   [ 19/7/2560 16:23:32 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าถึงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน   [ 19/5/2560 15:22:29 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
ตำบลชาติตระการ  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
โทร: 0-5590-6181 แฟกซ์:   Email :
info@chattrakan.go.th
Copyright 2011.chattrakan.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design